Želeli bismo da Vas informišemo da će naša kompanija organizovati seminar na temu međunarodne regulative koje se odnosi na umanjenje poreske osnovice i preusmeravanje profita (BEPS) i novog izdanja ‘’OECD Smernica’’.

Regulativa koja se odnosi na umanjenje poreske osnovice i preusmeravanje profita (BEPS), objavljena od strane OECD, predstavlja pokušaj da se spreči poresko planiranje koje iskorišćava neusaglašenosti poreskih zakonodavstava zemalja, umanjuje poresku osnovicu i veštački premešta dobit u zemlje sa nižim poreskim stopama, u kojima se ekonomska aktivnost uopšte ne odvija ili se odvija u malom obimu. U cilju primene BEPS-a u Parizu je u junu 2017. godine 76 zemalja i jurisdikcija (među kojima je i Srbija) potpisalo Multilateralni ugovor. BEPS obuhvata oblasti kao što su transferne cene, sporovi i zloupotrebe prilikom primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, transferi dividendi, umanjenje poreske osnovice izbegavanjem statusa stalne poslovne jedinice itd.

Transferne cene, kao fenomen koji je posledica globalnog ekonomskog razvoja i nastanka velikih multinacionalnih kompanija, donose velike rizike usled suprostavljenih interesa poreskih vlasti i multinacionalnih kompanija. Poreske vlasti za cilj imaju uvećanje prihoda sa jedne strane, dok sa druge strane multinacionalne kompanije za cilj imaju plaćanje nižeg poreza na dobit. ‘’OECD Smernice’’ je međunarodni dokument, na bazi kog nacionalne poreske vlasti, između ostalog i poreske vlasti Republike Srbije, prilagođavaju svoju regulativu iz oblasti transfernih cena. Imajući ovu činjenicu u vidu, kao i član 61a Zakona o porezu na dobit pravnih lica prema kom Ministar finansija bliže uređuje oblast transfernih cena oslanjajući se na OECD izvore, promene u domaćoj regulativi transfernih cena se mogu očekivati nakon objavljivanja novog izdanja ‘’OECD Smernica’’, objavljenih u julu 2017. godine.

Prijavite se za seminar:[recaptcha]

U korak sa promenama: Seminar iz BEPS-a i transfernih cena

Može vas zanimati