Ugovor sa direktorom

Ugovor sa direktorom – osnovne karakteristike

Ugovor sa direktorom karakterističan je po tome što se njime ugovaraju razne vrste stimulacija za direktora kao što su:

 • Ciljevi (KPI) koji predstavljaju uslove za obračun bonusa
 • Zaštita od drugih nepovoljnih izmena ugovorenih uslova otkaza ugovora o radu
 • Osiguranje od profesionalne odgovornosti i druge vrste osiguranja
 • Korišćenje službenog automobila
 • Druge vrste novčanih i nenovčanih beneficija u zavisnosti od određenih uslova
 • Zaštitne klauzule

S druge strane, ugovorom sa direktorom ugovaraju se i posebne obaveze direktora prema društvu kao što su:

 • Zabrana konkurencije
 • Čuvanje poverljivih podataka
 • Nadoknada prouzrokovane štete
 • Dužnosti posebne pažnje prilikom obavljanja poslova
 • Dužnosti prijavljivanja poslova sa ličnim interesom
 • Dužnosti izbegavanja sukoba interesa
Vrste ugovora sa direktorom

Sa direktorom, odnosno zakonskim zastupnikom društva može se zaključiti:

 • Ugovor o radu na neodređeno vreme
 • Ugovor o radu na određeno vreme, kojim se radni odnos zasniva na period do isteka mandata, odnosno razrešenja i
 • Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima direktora/zastupnika društva i društva, kojim se ne zasniva radni odnos
Određivanje zarade

Ugovor sa direktorom, kao obavezan element, sadrži zaradu direktora koja se može sastojati iz:

 1. Zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu
 2. Zarade po osnovu uspeha poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i slično)
 3. Drugih primanja po osnovu radnog odnosa

U ugovoru sa direktorom, koji de facto predstavlja ugovor o radu, obavezno moraju biti određeni:

 • novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu;
 • elementi za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade;
 • druga primanja direktora i rokovi za isplatu zarade i drugih primanja na koja direktor ima pravo.

Naknada koja se ugovara sa direktorom, odnosno zastupnikom društva, koji ne zasniva radni odnos, ne mora sadržati navedene elemente.

Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji se iz:
 • Osnovne zarade za ugovorene poslove
 • Dela zarade po osnovu radnog učinka
 • Uvećane zarade po osnovu rada

Deo zarade po osnovu radnog učinka direktora predstavlja korektiv osnovne zarade na osnovu ocene uprave o njegovim zalaganjima i rezultatima rada tokom meseca. Po osnovu radnog učinka osnovna zarada može biti uvećana, odnosno smanjena do određenih procenata, utvrđenih aktom poslodavca i/ili ugovorom o radu. Radni učinak i naknada za doprinos poslovnom uspehu poslodavca u vidu bonusa, nagrada i slično predstavljaju različite kategorije i međusobno se ne isključuju.

Uvećana zarada se isplaćuje za:

 • Rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 110% od osnovice
 • Rad noću, ako nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice
 • Prekovremeni rad – najmanje 26% od osnovice
 • Vreme provedeno na radu za svaku punu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca (tzv. “minuli rad”) – najmanje 0,4% od osnovice

Ugovor sa direktorom često sadrži klauzulu da direktor nema pravo na ova uvećanja, ili da su ista uračunata u iznos osnovne zarade. Iako se od direktora očekuje da za svoju osnovnu zaradu i dodatne pogodnosti radi 24/7 bez prava na dodatna uvećanja, navedena uskraćivanja uvećanja zarade su u celosti nezakonita.

Zarada po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca

Zarada po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca (bonusi, nagrade i slično) utvrđuje se, po pravilu, na osnovu (1) ispunjenja ličnih ciljeva direktora i (2) ostvarenih finansijskih rezultata privrednog društva. Ova vrsta zarade obično ne predstavlja mesečnu kategoriju, već može biti isplaćivana i periodično (kvartalno, godišnje…)

U praksi se klauzule koje se tiču bonusa u ugovorima o radu često ugovaraju veoma neodređeno (bez jasnih parametara za obračun) što direktora može dovesti u položaj da zbog specifičnog odnosa sa upavom ne dobije očekivani bonus, koji može biti veoma značajan. Stoga se preporučuje da se bonusi određuju ugovorima o radu na osnovu jasno odredivih parametara, uz ugovaranje obaveze poslodavca da, u slučaju ispunjenja uslova za bonus, automatski isti isplati direktoru. (na primer – visina EBITDA – navesti šta se sve uključuje i kako se meri EBIDTA, Bruto marža – navesti kako se računa bruto marža, koje kategorije ulaze a koje ne ulaze u obračun).

Što se tiče ostalih vrsta primanja koje direktor može ostvariti tu bismo naveli sledeće:

 • Bonus za lojalnost („Loyalty incetive“) – predstavlja iznos koji će jednokratno biti isplaćen direktoru ukoliko na određeni dan u budućnosti bude ostao u radnom odnosu u privrednom društvu. Ovaj bonus se ugovara se kada se od direktora očekuje da u određenom periodu postigne određene rezultate, koji će omogućiti društvu bolju poziciju u odnosu na konkurenciju ili pripremu za uspešniju prodaju kapitala.
 • Exit bonus – predstavlja iznos koji će jednokratno biti isplaćen direktoru u slučaju uspešne prodaje kapitala/promene vlasnika društva, ukoliko bude bio u radnom odnosu na određeni dan u budućnosti;
 • Učešće u dobiti – za razliku od prethodnih bonusa, ovo je zakonom uređena kategorija. Učešće u dobiti utvrđuje se ugovorom o radu ili odlukom poslodavca, uslovljeno je odlukom skupštine društva i nema fiskalni tretman zarade.
 • Sticanje akcija ili udela u društvu
 • Korišćenje službenog automobila u privatne svrhe, pri čemu poslodavac snosi sve troškove korišćenja
 • Plaćanje troškova stanovanja i drugih dogovorenih troškova
 • Odobrenje zajma za kupovinu stana
 • Naknada troškova za preseljenje ukoliko je direktor prethodno radio u drugom gradu
 • Naknadu troškova za školu ili vrtić
 • Osiguranje – privatno zdravstveno, dobrovoljno penzijsko, životno
 • Razne vrste edukacija
Poreski aspekt ugovora sa direktorom

Poreski tretman primanja direktora je promenljiv u odnosu na visinu primanja, vrstu ugovora, dinamiku primanja, strukturu primanja, bonuse i benefite.

Ukoliko se sa direktorom zasniva radni odnos doprinosi se plaćaju samo do maksimalne osnovice za doprinose, dok se porez (10%) plaća na ukupan iznos. To znači da se u slučaju bonusa koji prevazilazi maksimalnu osnovicu, plaća samo porez, pa se izvodi zakjlučak da što je bonus veći ukupno opterećenje je manje. Međutim, ovde bi trebalo ukalkulisati i efekte na godišnji porez na dohodak

U slučaju kada je direktor angažovan po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora doprinosi se plaćaju na pun iznos naknade.

Ukoliko se angažuje direktor nerezident po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora na obračun naknade se primanjuju odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalni sporazumi između Republike Srbije i drugih zemalja.

Što se tiče poreskog tretmana pogodnosti koje direktor dobija shodno ugovoru sa direktorom, tu treba biti posebno obazriv. U skladu za Zakonom o porezu na dohodak građana zaradom se smatraju i primanja u obliku bonova, hartija od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, novčanih potvrda, robe, kao i primanja ostvarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.

Tretman korišćenja službenog automobila u privatne svrhe

Davanje službenog vozila zaposlenom na korišćenje u privatne svrhe, kao i plaćanje troškova goriva i održavanja automobila smatraju se primanjem po osnovu činjenja ili pružanja pogodnosti zaposlenom.

Shodno poreskim propisima, 1% tržišne vrednosti službenog vozila prema podacima nadležne organizacije sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini korišćenja vozila, predstavlja vrednost primanja na mesečnom nivou (to je neto iznos). Ovo pitanje urediti opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu, kojim se, u konkretnom slučaju precizira način i kriterijumi na osnovu kojih se opredeljuje kada i pod kojim uslovima se službeni automobil koristi u službene, a kada u privatne svrhe. Ako direktor ima zaradu preko najviše maksimalne osnovice, na primanja po osnovu korišćenja automobila u privatne svrhe obračunaće se samo porez od 10%.

Bitno je napomenuti za Zakon predviđa poresko oslobođenje na sticanje sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca ili akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca, pod određenim uslovima.

Vršenje funkcije direktora bez nakande

Na kraju, treba napomenuti i situaciju kada je lice angažovano u radni odnos u jednoj firmi (bilo da se radi o domaćem ili inostranom pravnom licu), a imenovano je za direktora u drugoj firmi u kojoj ne obavlja aktivnosti niti ima naknadu. Ipak, poreska uprava zahteva da se u i toj drugoj frimi plaćaju porezi i doprinosi, pozivajući se na mišljenje Ministarstva finanansija u kojem se navodi da se direktor ne može odreći svoje naknade u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ukoliko je direktor rezident neke druge države, u tom slučaju treba razmotriti benefite na osnovu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalne konvencije koje Srbija ima potpisane sa drugim državama.

Ugovor sa direktorom i ugovaranje osiguranja

Ugovor sa direktorom može predvitedi razne tipove osiguranja za direktora kao što su:

 • Good Local Standard – putno zdravstveno osiguranje, teže bolesti i hirurške intervencije
 • Privatno (dopunsko) zdravstveno osiguranje (bolničko/vanbolničko lečenje; EUR 1k-100k limit)
 • Best doctors (kancer, kardio, neuro, transplantacija; EUR 1m limit)
 • Privatno penziono osiguranje (individualni račun – akumulacija do 58 g.)
 • Životno osiguranje (loyality, riziko, štedno, teže bolesti)
 • Osiguranje odgovornosti direktora – štete nastale usled aktivnosti direktora, obaveze i odgovornost prema vlasnicima
Zaštita direktora od izmena ugovorenih uslova rada i otkaza

Ugovor sa direktorom često sadrži klazule o merama zaštite direktora, a kao mere zaštite obično se ugovaraju:

 • Zabrana, odnosno ograničenje mogućnosti izmene ugovorenih uslova rada za vreme trajanja mandata ili u određenom periodu
 • Naknada za slučaj otkaza, kada se isti daje iz određenih razloga
 • Naknada ukoliko se ranije otkaže ugovor (kod ugovora na određeno vreme)

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za ovu temu, molimo Vas da kontaktirate naš konsultantski tim.

Ugovor sa direktorom