08.11.2019

Radna dozvola za strane državljane

radna dozvola za strane državljane
Radna dozvola za strance u Republici Srbiji

Osnov zapošljavanja Stranaca u Republici Srbiji predstavlja Zakon o zapošljavanju stranaca ili međunarodni ugovor. Zakonom o zapošljavanju stranaca jemči se jednak položaj strancima kao državljanima Republike Srbije u ostvarivanju prava i obaveza iz radnopravnog odnosa. Naime, stranac koji se u skladu sa zakonom zaposli u Srbiji, ima jednaka prava i obaveze koje proističu iz radnog odnosa kao i državljanin Srbije, ukoliko ispuni uslove koji su propisani Zakonom o zapošljavanju stranaca.

Opšti režim zapošljavanja stranaca u Srbiji propisuje neophodnu dokumentaciju za njihovo zaposlenje u Srbiji:

 1. Viza za druži boravak (radi zaposlenja)
 2. Odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje
 3. Dozvolu za rad: a) lična radna dozvola b) radna dozvola
1. Viza za duži boravak

Viza predstavlja odobrenje za ulazak u zemlju.
Viza za duži boravak stranca (koji želi da se zaposli kod poslodavca u Srbiji) se izdaje u trajanju od 90 do 180 dana od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije u zemlji iz koje stranac dolazi.

2. Odobrenje za privremeni boravak

Postoje više različitih vrsta boravka za strance od kojih čemo istaći:

 1. Kratkotrajni boravak
 2. Privremeni boravak
 3. Stalno nastanjenje
1) Kratkotrajni boravak stranaca je boravak:
 • Stranca bez vize do 90 dana u periodu od 180 dana od dana prvog ulaska
 • Boravak po osnovu vize za kraći boravak
2) Privremeni boravak je boravak:

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

 • zapošljavanja (ukoliko se podnosi po ovom osnovu, može se podneti zajedno sa zahtevom za izdavanje radne dozvole)
 • školovanja ili učenja srpskog jezika
 • studiranja
 • učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata
 • stručne specijalizacije, obuke i prakse
 • naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti
 • spajanja porodice
 • obavljanja verske službe
 • lečenja ili nege
 • vlasništva nad nepokretnosti
 • humanitarnog boravka
 • statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima;
 • statusa žrtve trgovine ljudima
 • drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Zahtev za podnošenje privremenog boravka se podnosi ministarstvu unutrašnjih poslova lično, ili elektronskim putem.
Dokumentacija koja se podnosi za odobrenje boravka:

 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka
 • prijavu boravišta ili adrese stanovanja u Republici Srbiji
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka
 • dokaz o uplati administrativne takse

Privremeni boravak se odobrava u trajanju od jedne godine i produžava se na isti period.

3) Stalno nastanjenje

Stalno nastanjenje predstavlja vrstu dozvole za dugotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji.

Stalno nastanjenje se odobrava onom strancu koji je u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od 5 godina, na osnovu odobrenja za privremeni boravak.

Pritom, stranac koji je dobio odobrenje za privremeni boravak po osnovu studiranja ili školovanja u Srbiji ne može na osnovu toga podneti zahtev za stalno nastanjenje. Sa druge strane, ukoliko se takav stranac posle završenih studija zaposli u Srbiji, može uračunati polovinu vremena provedenih na studijama u vreme potrebno za odobrenje stalnog nastanjenja.
Izuzetno, odobriće se stalno nastanjenje i onom strancu:

 • koji je na teritoriji Republike Srbije u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije ili strancem kome je odobreno stalno nastanjenje. Potrebno je da je stranac imao odobreni privremeni boravak od najmanje 3 godine
 • maloletniku na privremenom boravku u Republici Srbiji, ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje
 • koji je poreklom iz Republike Srbije
 • drugom strancu koji ima odobren privremeni boravak, ako to nalažu razlozi humanosti ili to predstavlja interes za Republiku Srbiju

Dokumenta koja se podnose za dobijanje odobrenja stalnog nastanjenja:

 1. važeći strani lični pasoš;
 2. dokaz da poseduje sredstva za izdržavanje;
 3. dokaz o zdravstvenom osiguranju;
 4. prijava adrese stanovanja u Republici Srbiji;
 5. dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja;
 6. dokaz o uplati propisane administrativne takse.
3.A) Lična radna dozvola

Lična radna dozvola predstavlja radnu dozvolu koja strancu omogućava Slobodan izbor poslodavca i zapošljavanje u Srbiji.

Lična radna dozvola se izdaje u sledećim situacijama:

 1. stranac ima odobrenje za stalno nastanjenje
 2. stranac ima status izbeglice
 3. stranac pripada posebnoj kategoriji stranca
 4. na zahtev člana uže porodice stranca kome je izdato odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak
 5. na zahtev uže porodice državljanina Republike i stranca srpskog porekla do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji, do navršene 21. godine života

Lična radna dozvola se izdaje strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje na period dok traje lična karta za strance.

Članu uže porodice stranca radna dozvola se izdaje za vreme trajanja dozvole boravka.

3.B) Radna dozvola

Pored lične radne dozvole, strancu, odnosno članu njegove porodice se može izdati radna dozvola.

Za razliku od lične radne dozvole, radna dozvola u užem smislu omogućava strancu da obavlja samo onu vrstu posla za koji je dozvola izdata.

Radna dozvola u užem smislu izdaje se na zahtev poslodavca. Stoga, radna dozvola u ovom smislu daje uža prava strancu od lične dozvole za rad.

Poslodavac na čiji zahtev je izdata radna dozvola:

 • ne može da uputi stranca na rad kod drugog poslodavca
 • u obavezi je da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom
 • snosi troškove izdavanja radne dozvole i iste ne može da prenese na stranca

Radna dozvola se izdaje na osnovu vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja i to na period važenja takve vize.

Postoje više vrsta radne dozvole:

 1. radna dozvola za zapošljavanje
 2. radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja
 3. radna dozvola za samozapošljavanje.
3.B.1) Radna dozvola za zapošljavanje

Radna dozvola za zapošljavanje se izdaje na zahtev poslodavca.

Uslovi koji moraju biti ispunjeni na strani poslodavca:

 • poslodavac, pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje, nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje
 • poslodavac, 10 dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje, nije pronašao adekvatne radnike:
 1. državljane Srbije
 2. lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada
 3. stranca sa ličnom radnom dozvolom a
 • priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada

Uslovi koji moraju biti ispunjeni na strani zaposlenog:

 • mora da ima vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja
 • mora da ima odobrenje za privremeni boravak
 • mora da ispunjava sve uslove iz zahteva poslodavca (znanja, sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo)

Radna dozvola za zapošljavanje se izdaje za zapošljavanje stranca koji kumulativno ima:

 • vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (viza D)
 • dobrenje za privremeni boravak

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za planirani period zaposlenja, a najduže dok traje privremeni boravak (maksimalno do jedne godine, s tim što se može produžavati).

3.B.2) Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja izdaje se na zahtev poslodavca.

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja se izdaje za:

 1. upućena lica
 2. kretanje u okviru privrednog društva
 3. nezavisne profesionalce
 4. osposobljavanje i usavršavanje
1. Radna dozvola za upućena lica jeste dozvola za lica zaposlena kod stranog poslodavca.

Razlog izdavanja dozvole je vršenje usluga na teritoriji Srbije, na osnovu zaključenog ugovora o poslovno—tehničkoj saradnji sa stranim poslodavcem.

Uslovi za izdavanje radne dozvole za upućena lica:

 • stranac ima vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak stranca
 • dokaz da je upućeno lice zaposleno kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu
 • akt o upućivanju na privremeni rad u Republiku koji sadrži:
 1. način ostvarivanja prava i obaveza iz rada
 2. način smeštaja i ishrane za vreme rada

Rok za koji se izdaje je maksimum godinu dana, s tim što se može produžiti do dve godine uz saglasnost Ministarstva za rad.

2. Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu se izdaje na zahtev ogranka odnosno zavisnog društva registrovanog u Srbiji. Ogranak, odnosno zavisno društvo može podneti zahtev za izdavanje ove radne dozvole pod određenim uslovima:

 • Stranac je zaposlen kod stranog poslodavca najmanje godinu dana na poslovima:
 1. rukovodioca
 2. menadžera
 3. specijaliste za pojedine oblasti
 • Stranac će u Srbiji obavljati iste poslove koje je obavljao u inostranstvu

Uslovi za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu:

 • stranac ima vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak stranca
 • dokaz da je upućeno lice zaposleno kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu
 • akt o upućivanju na privremeni rad u Republiku koji sadrži:
 • način ostvarivanja prava i obaveza iz rada
 • način smeštaja i ishrane za vreme rada

Rok za koji se izdaje je maksimum godinu dana, s tim što se može produžiti do dve godine uz saglasnost Ministarstva za rad.

3. Radna dozvola za nezavisnog profesionalca

Ova vrsta dozvole se izdaje na zahtev poslodavca ili krajnjeg korisnika usluga.

Uslovi koji moraju postojati na strani nezavisnog profesionalca:

 • viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak;
 • zaključen ugovor sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji obavezno sadrži rok za obavljanje posla
 • odgovarajuće visoko obrazovanje i/ili tehničke kvalifikacije i propisano radno iskustvo u struci.

Rok za koji se izdaje je maksimum godinu dana.

4. Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje

Ova vrsta dozvole se izdaje na zahtev poslodavca ili stranca.

Razlog izdavanja dozvole je obavljanje:

 • obuke
 • pripravničkog staža
 • stručne prakse
 • stručnog osposobljavanja
 • stručnog usavršavanja

Uslovi koji moraju biti ispunjeni:

 • stranac ima odobrenje za privremeni boravak
 • stranac ima zaključen ugovor sa poslodavcem o obavljanju obuke, pripravičkog staža,prakse usavršavanja

Ugovor sa poslodavcem sadrži

 • mesto obavljanja obuke odnosno usavršavanja
 • rok trajanja obavljanja obuke odnosno usavršavanja

Rok na koji se izdaje ova dozvola je maksimum godinu dana, s tim što se može produžiti za još jednu godinu uz saglasnost Ministarstva za rad.

3.B.3) Radna dozvola za samozapošljavanje

Radna dozvola za samozapošljavanje se izdaje na zahtev stranca koji ima vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak u Srbiji.

Dokumenta koje stranac mora pripremiti:

 • izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi
 • dokaz da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti
 • predugovor ili ugovor kojim se dokazuje pravo vlasništva ili zakupa nad poslovnim prostorom u kome će se obavljati delatnost
 • izjavu o broju i strukturi lica koja planira da zaposli

Rok na koji se izdaje ova dozvola je maksimum godinu dana, s tim što se može produžiti za još jednu godinu.

Pored ovih uslova, stranac mora da započne obavljanje poslova za koje mu je izdata dozvola u roku od 90 dana od dobijanja dozvole.

Šematski prikaz dokumentacije možete pronaći ovde.

Spisak dokumentacije koja Vam je neophodna prilikom podnošenja Zahteva za dobijanje radne dozvole možete pronaći ovde.

Zahteve za dobijanje radne dozvole možete pronaći i preuzeti na našem sajtu u odeljku „preuzimanja“.

Za radnopravnu ili poresku podršku po pitanju zapošljavanja stranaca možete uvek da se obratite našem timu.

 

photo source: Barbara Maier

Radna dozvola za strane državljane