Kako optimizovati ulaganja u neto obrtni kapital

Kako optimizovati ulaganja u neto obrtni kapital

Neto obrtni kapital (u daljem tekstu: NWC) predstavlja nivo neophodnog kapitala koji će biti zadržan u obrtnim sredstvima (obavezama). Iznos neto obrtnog kapitala se izračunava kao zbir zaliha, potraživanja od kupaca, i druge kratkoročne imovine osim gotovine, umanjeno za obaveze iz poslovanja. Obično se za potrebe upravljanja NWC-om koristi sledeća formula:

NWC = Potraživanja od kupaca + Zalihe – Obaveze prema dobavljačima

Za potrebe obračuna prosečnog obrta neto obrnog kapitala, koji pokazuje vreme gotovinskog ciklusa koristi se sledeća formula:

NWC Days = DSO (prosečno vreme naplate) + DIO (prosečno vreme zadržavanja zaliha) – DPO (prosečno vreme plaćanja dobavljačima.

Proizilazi da što je projektovani (ostvareni) DSO, odnosno DIO niži, utoliko imamo relativno manja protraživanja, odnosno zalihe i pozitivan uticaj na cash flow. S druge strane povećanje DPO pozitivno utiče na cash flow. Dakle, što bolja naplata i efikasnost u upravljanju zalihama, i što bolji uslovi od dobavljača imaju značajan uticaj na cahs flow.

POGLEDAJTE POSEBAN ČLANAK KOJI SE ODNOSI NA BUDŽETIRANJE GDE JE DATO VIŠE INFORMACIJA O IZRADI PROJEKTOVANOG NETO OBRTNOG KAPITALA

U nastavku dajemo neke od inicijativa (akcija) koje mogu doprineti poboljšanju cash flowa.

Potraživanja od kupaca
 • Postaviti prodajnom odeljenju jasnu politiku u vezi sa upravljanjem potraživanjima
 • Izbegavati kad je god moguće, produžene uslove plaćanja kao konkurentsku prednost
 • Postaviti kreditne limite kupcima na osnovu ocene njihovog boniteta i odrediti pravila koji kupac može da se kvalifikuje kao likvidan
 • Koristiti opciju automatskog monitoringa kupaca u smislu promena koje se dešavaju kod njih (promena direktora, blokada računa, promena vlasnika), što je omogućeno korišćenjem povoljnih baza podataka
 • U uslovima zadovoljavajuće marže, podužiti kupcu diskont za prevremeno plaćanje
 • Slati fakture elektronskim putem
 • Ako kupac insistira da mu se šalje faktura jednom mesečno i to na kraju meseca, smanjiti (uskladite uslove plaćanja)
 • Koristite automatizovani sistem „prijateljskog podsetnika“ za plaćanje pre isteka valute za plaćanje
 • Pratiti kretanje i učešće dospelih u ukupnim potraživanjima
 • Segmentacija kupaca – fokus na velike kupce koji imaju običaj da kasne u plaćanju
 • Za nove kupce insistirati na (delimičnom) avansnom plaćanju
 • Zahtevati instrumente obezbeđenja ukoliko uslovi transakcije zadovoljavaju
Zalihe
 • Definisati i planirati KPI zaliha i redovno pratiti ostvarenja i sprovoditi korektivne akcije
 • Poboljšati ili sinhronizovati proces planiranja između prodaje i nabavke
 • Implementirati VMI (Vendors Managed Inventory) za dobavljače koji obezbeđuju materijal za proizvodnju
Obaveze prema dobavljačima
 • Definisati i kontinuirano sprovoditi politiku poboljašanja uslova plaćanja za sve dobavljače
 • Razmortiti mogućnost izbegavanja avansnog plaćanja
 • Obezbediti dobavljačima uverenje o likvidnosti
 • Uveriti se da uslovi plaćanja nisu lošiji u odnosu na one koje ima konkurencija
 • Izbegavati fiksne datume plaćanja u mesecu

Na kraju, uvek treba imati u vidu i efekat kreiranja vrednosti. Kreiranje vrednosti u odnosu na angažovan neto obrtni kapital obračunava se kao marža u odnosu na angažovani kapital. Preporuka je da za sve kupce ili projekte, ukoliko je moguće obračunati angažovan NWC, i pratiti koji se procenat bruto marže ostvaruje u odnosu na angažovan neto obrtni kapital.

Ukoliko vam je potrebna podržka od strane našeg tima, molimo vas da nas kontaktirate.

Kako optimizovati ulaganja u neto obrtni kapital