Osnivanje firme – koji su koraci u Srbiji?

Prvi koraci za osnivanje firme u Srbiji

U pravno-ekonomskom smislu, izbor odgovarajućih koraka za osnivanje firme je preduslov svakog uspešnog biznisa. Kako biste sproveli vaše poslovne ideje u Srbiji na optimalan način, prethodno morate pažljivo isplanirati i ispuniti neophodne pretpostavke.
Izbor takvih koraka zavisi od više faktora, prvenstveno od:

 • poslovnog cilja koji želite ostvariti
 • načina na koji želite ostvariti takav cilj

Ukoliko ste načinili prvi korak i definisali vaš poslovni cilj, sledeće što treba da obezbedite je:

 • ekonomsko finansijska analiza budućeg poslovanja
 • izbor optimalne pravne forme buduće kompanije
Ekonomsko-finansijska analiza budućeg poslovanja

Ekonomsko-finansijska analiza Vaše buduće kompanije predstavlja pripremanje plana i analize njenog poslovanja. Takva analiza je neophodna kako biste napravili jedinstvenu studiju o isplativosti Vaše investicije u Srbiji. Sastavni delovi plana i analize Vašeg budućeg poslovanja se sastoji od istaživanja:

 • prihoda i tržišta
 • proizvodnje
 • radne snage
 • troškova
 • zaliha i ostalih obrtnih sredstava
 • dobavljača i ostalih tekućih izvora finansiranja
 • investicija i razvoja
 • budućih ili prethodnih marketinških aktivnosti
Izbor optimalne pravne forme buduće kompanije

Ukoliko ste definisali poslovni cilj koji želite ispuniti i sproveli ekonomsku analizu Vašeg budućeg poslovanja, naredni korak predstavlja izbor optimalne pravne forme vaše buduće kompanije. Zakonodavac Republike Srbije je ostavio široku paletu izbora jedne ili više odgovarajućih pravnih formi. Svaka od formi karakteristična je za sebe, te na osnovu osobina izabrane forme, a na bazi sprovedene ekonomske analize, možete ostvariti Vaš poslovni cilj.

Razlozi zbog kojih se možete odlučiti za neku od zakonom propisanih pravnih formi kompanije:

 • potreba za odgovarajućom strukturom firme
 • preuzimanje rizika/odgovornosti za obaveze firme
 • lakša kontrola troškova poslovanja
 • manje obaveze prema državi

osnivanje firme* Ulog može biti novčani i nenovčani.
** Neophodno je da osnivači unesu najmanje 25% osnovnog kapitala pre osnivanja firme, pri čemu uplaćeni iznos ne može biti niži od 3.000.000 dinara.

Izbor poslovnog imena

Poslovno ime firme je ime sa kojim firma učestvuje u pravnom prometu. Ime je obavezan element svakog pravnog lica pomoću kojeg se to pravno lice može identifikovati. Pored poslovnog imena, firma može imati i skraćeno poslovno ime.

Oblik poslovnog imena: naziv + oznaka pravne forme + mesto sedišta
Oblik skraćenog poslovnog imena: naziv + oznaka pravne forme
Elementi (skraćenog) poslovnog imena:

 • naziv: karakteristični deo imena
 • oznaka pravne forme: o.d./od; k.d./kd; d.o.o./doo; a.d./ad
 • nesto sedišta (bez adrese)
 • uslovni elementi: „u likvidaciji“, „u stečaju“

Poslovno ime privrednog društva može biti napisano na ćiliričnom ili latiničnom pismu.
Poslovno ime ne može sadržati elemente:

 • kojima se vređa javni moral
 • kojima se izaziva zabluda u pogledu pravne forme
 • kojima se dovodi u zabludu u pogledu pretežne delatnosti društva

Ime poslovnog imena kao takvo proizvodi dejstvo u pravnom prometu od momenta njegove registracije. O registraciji poslovnog imena rešenjem odlučuje Agencija za privredne registre.

Osnivački akt

Osnivački akt predstavlja opšti akt privrednog društva. Njime se uređuju osnovna pitanja od značaja za poslovanje privrednog društva. Ovaj opšti akt sastavljaju osnivači društva prilikom njegovog osnivanja.
Iako se preporučuje da osnivački akt sadrži što više podataka, navešćemo one obavezne:

 • podaci o osnivačima
 • podaci o poslovnom imenu društva
 • podaci o sedištu
 • podaci o ulozima članova
 • podaci o osnovnom kapitalu
 • podaci o pretežnoj delatnosti
 • podaci o sedištu

Izostanak nekih navedenih podataka vodi njegovoj ništavosti.
Pored ovih elemenata preporučljivo je da opšti akt sadrži i ostale podatke, a naročito:

 • pretežnu delatnost
 • određivanje organa društva i njihovih nadležnosti
 • zastupanje društva
 • trajanje i prestanak privrednog društva

Napominjemo da zakonodavstvo Republike Srbije poznaje i mogućnost osnivanja društva donošenjem ugovora o osnivanju. Ugovor o osnivanju predstavlja drugu formu akta o osnivanju društva koja je karakteristična ukoliko provredno društvo osniva više osnivača.
Da bi osnivački akt i ugovor o osnivanju društva proizvodili dejstvo, neophodno je da isti budu overeni od strane javnog beležnika.

Registracija Vaše firme

Ukoliko ste sproveli sve prethodne korake, stvorili ste preduslove za registraciju Vaše kompanije.

Uz overen osnivački akt ortačkog, komanditnog i društva sa ograničenom odgovornošću potrebno je pripremiti i sledeću dokumentaciju:

 • registracionu prijavu
 • procenu vrednosti nenovčanog uloga / sporazum članova
 • potvrdu banke o uplaćenom novčanom ulogu
 • dokaz o identitetu članova firme
 • odluku o imenovanju zastupnika
 • dokaz o uplati za registraciju firme

Uz overen osnivački akt akcionarskog društva potrebno je pripremiti i sledeću dokumentaciju:

 • registracionu prijavu
 • statut društva potpisan od strane članova društva
 • potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom
 • odluka o imenovanju direktora odnosno članova odbora direktora i predsednika odbora direktora, ako nisu određeni statutom
 • odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom
 • odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno
 • odluku o imenovanju zastupnika
 • dokaz o uplati za registraciju firme

Navedena dokumentacija se predaje Agenciji za privredne registre (APR) koja će o registraciji odlučiti rešenjem. Upisom Vaše firme u registar ona je i formalno počela da postoji i učestvuje u pravnom prometu.

Kada registrator APR donese Rešenje o registraciji možete ga preuzeti lično ili na sajtu APR. Ukoliko ga budete preuzeli štampanjem sa sajta APR, imajte u vidu da je to neoverena kopija.

Uz rešenje ćete dobiti i potvrdu o Poreskom identifikacionom broju (PIB).

Na osnovu rešenja o registraciji možete izraditi pečat firme, kao i otvoriti tekući račun za vašu firmu u poslovnoj banci.

Podnošenje poreske prijave

Iako je prethodni korak bio osnivanje firme, skrećemo pažnju da je neophodno da podnesete poresku prijavu u roku od 15 dana od dana upisa firme u registar.

U poreskoj prijavi ćete dati vašu buduću procenu prihoda, rashoda i dobiti.

Ukoliko ste registrovali firmu do 15. u mesecu, dužni ste da predate poresku prijavu koja započinje mesecom u kojem je Vaša firma registrovana. Ukoliko je registracija izvršena od 16. u mesecu, poreska prijava započinje od narednog meseca.

Vaši budući koraci

Nakon osnivanja firme i podnošenja poreske prijave, imajte na umu da je neophodno da izvršite usklađivanje svog poslovanja prema zakonodavnim okvirima Republike Srbije. Na taj način ćete izvršiti optimizaciju vašeg poslovanja i adekvatno upravljati poslovnim i pravnim rizicima. Prvenstveno tu mislimo na radnopravne i poreske aspekte, standarde koje propisuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) ali i različite modalitete poslovanja koje omogućavaju menadžerski ugovori.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za osnivanje firme, molimo Vas da kontaktirate naš konsultantski tim.

Osnivanje firme – koji su koraci u Srbiji?