Kako se vrši refakcija PDV-a u Srbiji?

Refakcija PDV-a u Srbiji

Refakcija PDV-a (porez na dodatu vrednost) predstavlja povraćaj PDV-a koji se vrši primaocu dobara odnosno korisniku usluga.

Refakcija se vrši primaocu dobara odnosno korisniku usluga koji je platio PDV prilikom nabavke takvih dobara i usluga.

Izvor prava na refakciju PDV-a u Republici Srbiji predstavljaju članovi 53 do 55a Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV je prateći pravilnik navedenim članovima Zakona.

Vrste refakcije PDV-a

Postoje četiri vrste refakcije PDV-a:

 • Refakcija stranom obvezniku
 • Refakcija humanitarnim organizacijama
 • Refakcija crkvama i verskim zajednicama
 • Refakcija diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
Refakcija stranom obvezniku

Da bi strani obveznik PDV-a imao pravo na refakciju, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

 • PDV za promet dobara i usluga je iskazan na računu
 • Račun je plaćen
 • Iznos PDV-a za koji se podnosi zahtev za refakciju je veći od 200 EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije)
 • ispunjeni su uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza
  strani obveznik ne vrši promet dobara i usluga u Republici, osim prometa:
 1. usluga prevoza dobara koje su oslobođene poreza
 2. usluga prevoza putnika koji podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza
 3. dobara i usluga za koji obavezu obračunavanja PDV ima primalac dobara ili usluga
 • ispunjen je uslov uzajamnosti.
Refakcija PDV-a humanitarnim organizacijama

Refakcija PDV-a organizacijama koje su registrovane za obavljanje humanitarne delatnosti vrši se pod sledećim uslovima:

 • dobra su isporučena humanitarnim organizacijama u Republici Srbiji
 • promet dobara je oporeziv
 • PDV za isporučena dobra je iskazan na računu
 • račun je plaćen
 • nabavljena dobra su otpremljena u inostranstvo
 • u inostranstvu se dobra koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe.
Refakcija PDV-a crkvama i verskim zajednicama

Pravo na refakciju PDV, na osnovu podnetog zahteva, imaju:

 • Srpska pravoslavna crkva
 • Islamska zajednica
 • Katolička crkva
 • Slovačka Evangelička crkva a.v
 • Jevrejska zajednica
 • Reformatorska hrišćanska crkva
 • Evangelistička hrišćanska crkva a.v.

Refakcija PDV-a se vrši za dobra koja se crkvama i verskim zajednicama u Srbiji

 • isporučuju
 • uvoze

kao i za usluge koje se crkvama i verskim zajednicama u Srbiji pružaju.

Refakcija PDV-a crkvama i verskim zajednicama se vrši ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Promet dobara i usluga, odnosno uvoz, neposredno je povezan sa verskom delatnošću
 • Promet dobara i usluga, odnosno uvoz, je oporeziv
 • PDV za promet dobara i usluga, odnosno uvoz, je iskazan na računu
 • Račun je plaćen od strane crkve i verske zajednice koja ima pravo na refakciju PDV-a.
Refakcija PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima; međunarodnim organizacijama

Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima, kao i međunarodnim organizacijama se može ostvariti ukoliko se vrši promet dobara i usluga, odnosno uvoz za:

 • službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava
 • službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom
 • lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava (uključujući i članove njihovih porodica)
 • lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom)

Pravo na refakciju PDV-a može se ostvariti ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Isporuka ili uvoz dobara, odnosno pružene usluge oporezive su PDV
 • PDV za promet dobara i usluga, odnosno uvoz, je iskazan na računu
 • Račun je plaćen
 • ukupna vrednost dobara ili usluga, iskazana u računu, odnosno carinskom dokumentu, veća je od 50 EUR bez PDV-a (osim za nabavku goriva za motorna vozila)
Postupak ostvarivanja prava na refakciju PDV-a
Strani obveznik

Strani obveznik podnosi zahtev za refakciju PDV-a na Obrascu REF 1.

Zahtev za refakciju se podnosi jednom godišnje, najkasnije do 30. juna tekuće godine za dobra i usluge nabavljene u Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Uz zahtev se dostavljaju:

potvrda o registraciji za PDV (original i overen prevod)
originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama u Republici, po kojima je obračunat i plaćen PDV.

Humanitarna organizacija

Humanitarna organizacija podnosi zahtev za refakciju PDV-a na Obrascu REF 2.

Zahtev za refakciju se podnosi jednom godišnje, najkasnije do 30. juna tekuće godine za dobra nabavljena u Srbiji i izvršen uvoz dobara u Srbiju.

Uz zahtev se dostavljaju:

 • kopija registracije humanitarne organizacije
 • originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima u Republici
 • dokaz da su dobra otpremljena u inostranstvo
 • dokaz da se dobra koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe
 • podaci o imenu i adresi inostranog primaoca dobara, odnosno svrsi korišćenja dobara
Tradicionalne crkve i verske zajednice

Tradicionalne crkve i verske zajednicepodnose zahtev za refakciju PDV-a na Obrascu REF 3.

Rok za podnošenje zahteva je 60 dana od istaka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.

Uz zahtev se dostavljaju:

 • originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama u Srbiji
 • originali i kopije dokumenata o izvršenom uvozu dobara u Srbiju
 • dokaz da su računi plaćeni od strane lica koje ima pravo na refakciju PDV.
Kupac – strani državljanin

Kupac – strani državljanin, koji kupljena dobra u Srbiji otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, podnosi zahtev za refakciju PDV-a na Obrascu REF 4 .

Uz zahtev se, prilikom napuštanja carinskog područja Srbije, dostavljaju na uvid:

 • računi
 • kupljena dobra.

Kupcu se plaćeni PDV vraća ukoliko kupac, u roku od 6 meseci od izdavanja računa, prodavcu od koga je kupljeno dobro, dostavi overen original Obrasca REF 4.

Ukoliko se overeni original Obrasca REF 4 dostavlja poštom, kupac je dužan da dostavi prodavcu broj računa u banci na koji će se izvršiti refakcija plaćenog PDV-a.

Članovi diplomatskog i konzularnog predstavništva

Članovi diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije, podnose zahtev za refakciju PDV-a na Obrascu REF 5.

Rok za podnošenje zahteva je 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Srbiji ili je izvršen uvoz dobara u Srbiju.

Uz zahtev se dostavljaju:

 • originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama u Srbiji
 • originali i kopije dokumenata o izvršenom uvozu dobara u Republiku.

Ako se nosiocu prava za izvršeni promet dobara i usluga izdaje fiskalni isečak, na poleđini tog isečka unose se podaci o:

 • nazivu nosioca prava
 • imenu i prezimenu nosioca prava
 • broju osnovne potvrde
 • stavlja se pečat i potpis isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za ovu temu, molimo Vas da kontaktirate naš konsultantski tim.

Kako se vrši refakcija PDV-a u Srbiji?