MSFI 16

Uticaj MSFI 16 na EBITDA i strukturu bilansa

Uticaj MSFI 16 na EBITDA i strukturu bilansa Početno priznavanje imovine i obaveza Ukoliko zakup ispunjava definicije predviđene MSFI 16, društvo u knjigama priznaje obavezu po osnovu zakupa i pravo korišćenja imovine (predmeta zakupa)  u aktivi. Obaveza po osnovu zakupa

Kako optimizovati ulaganja u neto obrtni kapital

Kako optimizovati ulaganja u neto obrtni kapital

Kako optimizovati ulaganja u neto obrtni kapital Neto obrtni kapital (u daljem tekstu: NWC) predstavlja nivo neophodnog kapitala koji će biti zadržan u obrtnim sredstvima (obavezama). Iznos neto obrtnog kapitala se izračunava kao zbir zaliha, potraživanja od kupaca, i druge

Izrada budžeta kompanije – tehnička strana budžetiranja

Zašto je proces budžetiranja neophodan za kompaniju? Budžet je jedan od mehanizama za kontrolu implementacije poslovne strategije. Na osnovu strategije i definisanih ciljeva kompanije, pristupa se kvantifikovanju očekivanih kretanja i perfomansi putem budžeta kompanije. Poređenjem ostvarenja sa projektovanim kategorijama, odnosno

MSFI 16

Ugovor sa direktorom

Ugovor sa direktorom – osnovne karakteristike Ugovor sa direktorom karakterističan je po tome što se njime ugovaraju razne vrste stimulacija za direktora kao što su: Ciljevi (KPI) koji predstavljaju uslove za obračun bonusa Zaštita od drugih nepovoljnih izmena ugovorenih uslova

Metode transfernih cena

Metode transfernih cena – WTS pristup

Metode transfernih cena – WTS pristup Naša kompanija sa ponosom ističe bogato iskustvo u oblasti pružanja usluga izrade izveštaja o transfernim cenama. Svake godine uradimo preko 100 studija o transfernim cenama za kompanije iz različitih sektora (proizvodnja, IT sektor, veleprodaja,

MSFI 16

Aktuarski obračun u skladu sa MRS 19 – Primanja zaposlenih

Primanja zaposlenih (MRS 19) – Cilj i delokrug Međunarodni računovodstveni standard 19 – Primanja zaposlenih ima za cilj propisivanje načina računovodstvenog obuhvatanja i obelodanjivanja primanja zaposlenih. Suština standarda je da se od svakog entiteta zahteva da prizna: obavezu, kada je

Porez na dobit

Porez na dobit – pregled svih izmena zakona i pravilnika

Porez na dobit utvrđivaće se u skladu sa novim pravilima Poslednjih godina Zakon o porezu na dobit bio je predmet brojnih izmena i dopuna. Najnovije izmene i dopune ovog Zakona usvojene su na sednici Narodne skupštine održanoj 6. decembra 2019.

Ovlašćeni računovođa

Ovlašćeni računovođa – šta se predviđa novim zakonom?

Sticanje profesionalnog zvanja računovođe Prema Zakonu o računovodstvu koji se primenjuje od 01. januara 2020. godine sticanje “profesionalnog zvanja” je uslov za dobijanje dozvole za obavljanje računovodstvenih usluga. Ova izmena Zakona je privukla i najviše pažnje javnosti. U skladu sa

Unified approach – Pillar One

WTS Global komentari na Unified approach – Pillar One

WTS Global komentari na Unified approach – Pillar One WTS Global, nemačka mreža nezavisnih konsultantskih kompanija kojoj pripada i naša konsultantska kuća, objavila je komentare na OECD predloge oporezivanja digitalnih kompanija pod nazivom Unified approach – Pillar One. O predlozima

Dokapitalizacija

Dokapitalizacija – pravni i poreski aspekti

Šta je dokapitalizacija Društva? Dokapitalizacija predstavlja povećanje kapitala Društva koje se može izvršiti na više različitih načina koji su propisani Zakonom o privrednim društvima. Novac ne predstavlja jedini oblik ulaganja kojim može da se poveća kapital Društva. Iako se pod

refakcija PDV-a u Srbiji

Kako se vrši refakcija PDV-a u Srbiji?

Refakcija PDV-a u Srbiji Refakcija PDV-a (porez na dodatu vrednost) predstavlja povraćaj PDV-a koji se vrši primaocu dobara odnosno korisniku usluga. Refakcija se vrši primaocu dobara odnosno korisniku usluga koji je platio PDV prilikom nabavke takvih dobara i usluga. Izvor

porez na dodatu vrednost (PDV)

Porez na dodatu vrednost – česte nedoumice poreskih obveznika

Porez na dodatu vrednost (PDV) – česte nedoumice poreskih obveznika U praksi se često javljaju nedoumice vezano za različita pitanja iz oblasti poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV). Pre nego što pređemo na konkretne primere, ukratko ćemo se

studija o transfernim cenama

Studija o transfernim cenama: ključni delovi i najčešće greške

Šta je studija o transfernim cenama? Transferne cene predstavljaju cene formirane u transakcijama između povezanih lica (kontrolisanim transakcijama). U domaćoj regulativi povezana lica su pre svega: Lica sa direktnom ili indirektnom kapitalnom povezanošću (matične kompanije, kompanije sestre i kompanije ćerke)

radna dozvola za strane državljane

Radna dozvola za strane državljane

Radna dozvola za strance u Republici Srbiji Osnov zapošljavanja Stranaca u Republici Srbiji predstavlja Zakon o zapošljavanju stranaca ili međunarodni ugovor. Zakonom o zapošljavanju stranaca jemči se jednak položaj strancima kao državljanima Republike Srbije u ostvarivanju prava i obaveza iz