Predlozi Vlade Republike Srbije o izmenama i dopunama poreskih zakona

Vlada Republike Srbije je Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje podnela predloge zakona o izmenama i dopunama sledećih zakona: Zakona o porezu na dobit pravnih lica Zakona o porezu na dohodak građana Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Zakona

Potvrde o rezidentnosti kompanija “Google“ i “Facebook“

U Republici Irskoj u 2017. godini otpočeo je proces izdavanja potvrda o rezidentnosti u PDF formatu. Ovaj način izdavanja potvrda o rezidentnosti je naročito značajan za kompanije koje se bave digitalnim poslovanjem, a njihova evropska sedišta se nalaze u pomenutoj

Novi pravilnik o evidenciji PDV-a

Objavljen je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, koji će biti u primeni od 01.01.2018. godine. Ključni delovi novog Pravilnika su: opšte evidencije o PDV-u, posebne evidencije

Donet Pravilnik o IPARD podsticajima

Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije je dana 21.09.2017. godine donelo Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. IPARD II Program Evropske unije je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za period od 2014. do 2020.

Objavljeno novo izdanje OECD smernica za primenu pravila o transfernim cenama

U julu 2017. godine je objavljeno novo izdanje ’’Smernica OECD (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj) za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave’’. ’’Smernice OECD’’  predstavljaju međunarodni dokument na osnovu kog nacionalne poreske vlasti, između

Potpisan Multilateralni ugovor (oblast BEPS)

Na svečanoj ceremoniji u Parizu, dana 07.06.2017. godine 76 država i jurisdikcija, među kojima je i Republika Srbija, je potpisalo “Multilateralni ugovor za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i preusmeravanja dobiti odnose na poreske ugovore“

Javni poziv za dodelu sredstava za direktne investicije

Ministarstvo privrede je objavilo javni poziv za dodelu podsticaja za direktne investicije, u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija.  U skladu sa finansijskim planom Razvojne agencije Srbije obezbeđen je budžet za subvencije u iznosu od 420